Stadgar

Stadgar för Föreningen Finlandssvenska rimakademin rf

§1.
Föreningens namn är Föreningen Finlandssvenska rimakademin rf, inofficiellt förkortat FiRA. Föreningen benämns i dessa stadgar Akademin. Akademins hemort är Helsingfors, dess språk är svenska.

§2.
Akademins syfte är att befrämja skapandet och nyttjandet av goda bordsvisor, inspirerade verser och stiliga rim. Akademin skall verka för att höja kvaliteten på bordsvisor, vardags- och brukspoesi samt söndags- och tillfällighetsdiktning. Akademin vill genom exemplets makt undantränga plumphet, ge plats för omdöme och öka intresset för god folklig lyrik samt föra upp bordsvisans innehåll till ett högre kulturellt plan med en klackspark. Även sådant som oförtjänt hamnat i skrivbordslådor skall omfattas av denna strävan.
För att förverkliga sina syften arrangerar Akademin tävlingar, uppvisningar, fester, symposier och kurser, där människor, visor, verser och rim möts i en festlig atmosfär och under allsidig trivsel. Akademin skall upprätthålla traditionen med regelbundet återkommande tävlingar för att få fram nyskrivna bordsvisor.
För att stöda sin verksamhet kan Akademin ta emot understöd, donationer och testamenten, äga för verksamheten nödvändig lös och fast egendom samt verkställa penninginsamlingar och lotterier sedan behövligt tillstånd härtill inhämtats. Akademin kan också bedriva publikationsversamhet.

§3.
Envar som omfattar Akademins syfte och stadgar kan kallas till ledamot av Akademin. Föreningens medlemmar, som i dessa stadgar benämns ledamöter, godkänns av styrelsen på förslag av minst tre ledamöter.
Akademin kan kalla särskilt förtjänt ledamot till hedersledamot.

§4.
En ledamot har rätt att utträda ur Akademin genom att skriftligen anmäla detta hos Akademins styrelse eller dess ordförande eller vid Akademins möte meddela om utträde för anteckning i protokollet.
Styrelsen kan utesluta ledamot som inte har betalat sina förfallna medlemsavgifter eller annars har underlåtit att fullgöra de förpliktelser han genom sitt inträde i Akademin har åtagit sig eller om han genom sitt beteende inom eller utom Akademin avsevärt skadat denna eller om han inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i Akademins stadgar.

§5.
Årsmötet besluter om den anslutningsavgift och årliga medlemsavgift som uppbärs av ledamöterna. Hedersledamot betalar ingen medlemsavgift.

§6.
Akademins angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande och minst tre och högst sex medlemmar, som alla utses vid årsmötet. Styrelsens mandattid är mellan årsmötena. Styrelsen väljer inom sig en vice orsförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare, en skattmästare och andra nödvändiga funktionärer. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av vice ordföranden då de anser att det behövs eller då minst hälften av styrelsens medlemmar så kräver. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknade, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, vid val avgör emellertid lotten.

§7.
Akademins namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare eller skattmästare, två tillsammans.

§8.
Akademins räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§9.
Akademins årsmöte hålls årligen på av styrelsen fastställd dag under tiden januari-april. Extra möte hålls då Akademins möte så besluter eller då styrelsen anser det finnas skäl därtill eller då minst en tiondel (1/10) av Akademins röstberättigade ledamöter skriftligen kräver det av styrelsen för behandling av särskilt uppgivet ärende. Vid Akademins möten har varje ledamot och hedersledamot en röst. Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör mötesordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

§10.
Styrelsen skall sammankalla Akademins möten senast sju dagar före mötet genom att sända en skriftlig kallelse till varje ledamot.

§11.
Vid Akademins årsmöte behandlas förljande ärenden:
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare.
3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras.
4. Föredragningslistan för mötet godkänns.
5. Bokslutet, årsberättelsen och revisorernas utlåtande presenteras.
6. Beslut om fastställande ev bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga.
7. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och årsavgifternas storlek fastställs.
8. Val av styrelsens ordförande.
9. Beslut om det antal styrelsemedlemmar som skall väljas och val av dessa.
10. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
11. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om en akademiledamot önskar att ett ärende skall behandlas vid Akademins årsmöte skall han skrifligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§12.
Beslut om ändring av stadgarna eller om upplösning av Akademin skall fattas vid Akademins möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts vid omröstningen vid två på varandra följande möten med minst två veckors mellanrum. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller upplösning av Akademin. Då Akademin upplöses används dess tillgångar för att främja Akademins syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslut om upplösningen. Om Akademin blir upplöst används tillgångarna för samma ändamål.